Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Εκπαιδευτές στα Δημόσια ΙΕΚ

Σε προσλήψεις Εκπαιδευτών θα προχωρήσουν τα δημόσια ΙΕΚ.
CIM
Την πρόσληψη εκπαιδευτών που θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης των δημόσιων ΙΕΚ του εαρινού εξαμήνου 2011-2012 ανακοίνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2011-2012 με το ίδιο ΙΕΚ δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν ήδη στο φάκελο τους. Αρκεί η υποβολή της .....
αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, π απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο ΙΕΚ, τα κοινωνικά κριτήρια. Κατόπιν της επιλογής τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν: να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία, οι λοιπές υποχρεώσεις, να συμπληρώσουν Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το ΙΕΚ, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86: α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές, τακτικές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1 326 83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 και Ν.3833/2010 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΙΕΚ από 23.01.2012 μέχρι και 27.01.2012 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΙΕΚ. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δεν θα γίνουν δεκτές. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 213 131 1575.
 πηγή: Ελεύθερος Τύπος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ