Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Είκοσι επτά (27) υπάλληλοι υπουργείου παιδείας σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄                        
Αρ. Πρωτ.: 138036 
Μαρούσι,02-12-2011                                                      
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου  37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Ηλ. Ταχυδρ.: diditmib@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Κων. Πιτταδάκης
Τηλέφωνο: 210-3443428
Φαξ: 210-3442339
                       ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση είκοσι επτά (27) διαπιστωτικών πράξεων θέσης υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Σας στέλνουμε για δημοσίευση είκοσι επτά (27) περιλήψεις διαπιστωτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη θέση υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 .
Ο ΑΝΑΠΛ. ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ
ΚΩΝ. ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ
Με την αρ. 138036 /Η/ 30 -11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε  προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ2 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, από 27-11-2011, επειδή στις 24-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη .......
πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6428107211/29-11-2011)

Με την αρ. 138034 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, υπαλλήλου με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων/επιστατών/φυλάκων/νυκτοφυλάκων του 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΝΤΗ, από 27-11-2011, επειδή στις 03-02-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
(αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1074184388/29-11-2011)

Με την αρ. 138039 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΖΑΪΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ2 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ του 5ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 26-10-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4693862271/29-11-
2011)

Με την αρ. 138027 /Η/30 -11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΡΥΣΑΦΩΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, από 27-11-2011, επειδή στις 08-11-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1011197125/29-11-2011)

Με την αρ. 138028 /Η/ 30 -11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 27-06-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6789106841/29-11-2011)

Με την αρ. 138021 /Η/ 30 -11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ΚΑΤΑΡΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, από 27-11-2011, επειδή στις 04-06-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7912210611/29-11-2011)

Με την αρ. 138043 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, από 27-11-2011, επειδή στις 26-10-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1221013307/29-11-2011)

Με την αρ. 138030 /Η/ 30 -11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα της ΛΟΓΓΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπαλλήλου υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 26-10-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
(αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 64114837-1/29-11-2011)

Με την αρ. 138031/Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα του ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων/επιστατών/φυλάκων/νυκτοφυλάκων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 24-05-2013 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6748246215/24-11-2011)

Με την αρ. 138023/Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΑΝΔΡΕΑ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου, από 27-11-2011, επειδή στις 31-12-2013 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1128311568/29-11-2011)

Με την αρ. 138025/Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, από 27-11-2011, επειδή στις 26-09-2012
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1031110994/29-11-2011)

Με την αρ. 138045 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 02-09-2013
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1719124111/29-11-2011)

Με την αρ. 138018/Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΠΑΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 2ου Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου Αθήνας, από 27-11-2011, επειδή στις 26-10-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7935119251/29-11-2011)

Με την αρ. 138016 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, από 27-11-2011, επειδή στις 20-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
(αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5588106776/29-11-2011)

Με την αρ. 138038/Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 19-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
(αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4739542831/29-11-2011)

Με την αρ. 138041 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΡΟΚΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΓΚΙΚΑ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 24-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6680106042/29-11-2011)
Με την αρ. 138020 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, από 27-11-2011, επειδή στις 24-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας
υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1221101244/29-11-2011)

Με την αρ. 138033 /Η/30-11-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπαλλήλου με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων/επιστατών/φυλάκων/νυκτοφυλάκων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 24-05-2013 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
(αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 89411737445/24-11-2011)

Με την αρ. 138296 /Η/01 -12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα της ΓΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, από 27-11-2011, επειδή στις 07-10-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 . (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5011351031/01-12-2011)

Με την αρ. 138306 /Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, από 27-11-2011, επειδή στις 24-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1910226641/29-11-2011)

Με την αρ. 138300/Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΩΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, από 27-11-2011, επειδή στις 26-09-2012
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3912198552/01-12-2011)

Με την αρ. 138291 /Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα της ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από 27-11-2011, επειδή στις 24-09-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011.
(αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9114371120/29-11-2011)

Με την αρ. 138303/Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 05-07-2012
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5819326511/29-11-2011)

Με την αρ. 138301/Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΝΤΑΓΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ, από 27-11-2011, επειδή στις 24-09-2012 συμπληρώνει
το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011., (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9794116031/29-11-2011)

Με την αρ. 138329/Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 26-05-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας
υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου -128273911/30-11-2011)

Με την αρ. 138304/Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 08-10-2012 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5836765876/29-11-2011)

Με την αρ. 138307 /Η/01-12-2011 Πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΖΩΙΤΣΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ, από 27-11-2011, επειδή στις 16-08-2012
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. (αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1133578927/29-11-2011)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ