Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «Απάντηση σε καταγγελία»
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ    (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80  Μαρούσι   
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μπιρλή Μ.
Τηλέφωνο: 210 3443268
FAX:   210 344 - 2867
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Ασφαλείας:Μαρούσι, 14-12-2015
Βαθμός Προτερ.:
Αριθ. Πρωτ.: 204102 /Ε2 


ΠΡΟΣ: 1)  ΠΕΤΕΕΜ
                   email: peteem.te01@gmail.comΚΟΙΝ:  1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
                  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
                  281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

              2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ      Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
                  ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
                   491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
               email: mail@ionion.pde.sch.gr

              3) ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
                 e-mail: mail@dide.kef.sch.gr 

               4) ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς Ιθάκης
         email: elme_ki@yahoo.gr 
 
 
 


Θέμα: «Απάντηση σε καταγγελία»

Σχετ.: 1/ Το  αριθμ. πρωτ.  39/23-11-2015 έγγραφό σας

 2/Η από 04-12-2015/1484 Έκθεση  Εγχειρίσεως της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας την οποία   διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

   3/Το αριθμ. πρωτ. 5378/20-11-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπ/σης   Ιονίων Νήσων

 4/Το  από  08-12-2015 έγγραφο της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς Ιθάκης
   
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό 1, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όσον αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών, στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 & 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 27 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) ορίζεται ότι:
«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας».
Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Η Υπηρεσία μας προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με την διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μονίμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τον προσήκοντα έλεγχο των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» , οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν, όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο (επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει).
Θα πρέπει, επίσης, να μνημονευθεί ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.
Ειδικότερα, αναφορικά με την πρόσληψη  αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ17.03   (Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ) στη ΔΔΕ  Κεφαλληνίας  και συγκεκριμένα στην Α’ Κεφαλληνίας με την αριθμ. 188431/Ε2/23-11-2015 Υ.Α., επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας προέβη στην εν λόγω πρόσληψη κατόπιν του ως άνω εγγράφου  (σχετ.3) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπ/σης   Ιονίων Νήσων με το οποίο ζητήθηκε αντί για τοποθέτηση εκπαιδευτικού αναπληρωτή ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγων), να  γίνει   τοποθέτηση   εκπαιδευτικού   αναπληρωτή ΠΕ17.03   (Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ).

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί με δεδομένη την ασκούμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, υπό τους ανωτέρω περιορισμούς και παράλληλα καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες της ώστε να κατανέμουν με τον βέλτιστο τρόπο, και σύμφωνα με τις σύννομες αρμοδιότητές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ


Εσωτερική Διανομή
Διεύθυνση Διοίκησης Προσ/κού Δ.Ε
ΤμήμαΑ΄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ