Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΕΕΜ: Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»Αριθμ. Πρωτ.: 12 - ΑΘΗΝΑ, 13-4-2015
Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» που δόθηκε στη δημοσιότητα από το  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναμφίβολα περιέχει και διατάξεις που ικανοποιούν ένα μέρος των απαιτήσεων και αιτημάτων του κινήματος.
 Η επαναπρόσληψη των διαθέσιμων-απολυμένων συναδέλφων καθηγητών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ  και η ακύρωση πλευρών του πειθαρχικού δικαίου που οδηγούσε σε στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια πρώτη επιτυχία του κινήματος. Είναι αποτέλεσμα των μαχητικών και αποφασιστικών αγώνων του κινήματος όλου του....
προηγούμενου διαστήματος. Όμως και στα δύο αυτά θέματα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που απαιτούν περισσότερη δημοκρατική ευαισθησία.
Θετικά σημεία οπωσδήποτε είναι η -έστω μερική - κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης αλλά και η κατάργηση του επικίνδυνου αρ. 42 του ν. 4250/2014 για τον επανέλεγχο των συμβάσεων των ΙΔΑΧ του Δημοσίου που στόχευε σαφέστατα σε απολύσεις.
Από κει και πέρα, οφείλουμε όπως να επισημάνουμε και μια σειρά σοβαρότατων προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτό το σχέδιο νόμου και για τα οποία οφείλουμε να παρατηρήσουμε:   
  1. Για την πολιτική επιστράτευση: (Άρθρο 1 Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών -Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών), το βήμα προς την κατάργησή της, είναι μετέωρο.
  • Ενώ καταργείται το άρθρο 41 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) και το άρθρου 23 του Ν.Δ. 17/ 1974 (Α΄236), παραμένει το συνολικό πλαίσιο για την πολιτική επιστράτευση (το σύνολο του Ν.Δ. 17/1974) και επομένως η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα πολιτικής επιστράτευσης απεργών.   
2. Για το Πειθαρχικό Δίκαιο και την «Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία», το βήμα είναι τουλάχιστον ημιτελές με αποτέλεσμα να διατηρείται ο αυταρχικός και αντιδημοκρατικός πυρήνας στη δημόσια διοίκηση, συγκεκριμένα:  
·         Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν την αυτοδίκαιη αργία και αυτό είναι πολύ θετικό. Όμως, παραμένει το συνολικό πλαίσιο των μνημονιακών νόμων αλλά και του αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου (το σύνολο του Ν.4057/2012 και το σύνολο της παραγράφου Ζ του Ν.4093/12 αλλά και του ν. 3584/2007).
·         Δεν υπάρχει η άμεση παύση πειθαρχικών και διοικητικών διώξεων ενάντια σε εργαζόμενους που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
·         Δεν διατυπώνεται η αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής μέχρις την τελεσιδικία της υπόθεσης τόσο στο ποινικό όσο και στο πειθαρχικό  σκέλος σε εφαρμογή της νομοθεσίας πριν τον μνημονιακό  νόμο 4093/12 Μανιτάκη, πράξη η οποία έχει προσβληθεί με υπαλληλική προσφυγή.
·         Σύμφωνα με την πάγια Νομολογία του ΣτΕ , οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλουν, όπως, όταν έχει ασκηθεί το προβλεπόμενο από το νόμο ένδικο βοήθημα κατά διοικητικής πράξης, η Διοίκηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που τείνει στην εκτέλεση της προσβληθείσας πράξης της (Γνωμάτευση ΝΣτΚ-Γραφείο Πατρών αριθ. Πρωτ. 4758/Π-1997 / 14-9-2012).    
·         Δεν απαλείφεται πλήρως το πειθαρχικό αδίκημα «της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», που με την ασάφειά του έχει δημιουργήσει «βιομηχανία» πειθαρχικών διώξεων.
·         Ούτε απαλείφεται το πειθαρχικό αδίκημα της «παραβίασης υποχρέωσης εχεμύθειας» το οποίο χρησιμοποιείται για να αποτρέψει καταγγελίες αυθαιρεσιών της διοίκησης.
·         Συμπεριλαμβάνεται στα πειθαρχικά παραπτώματα η «αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση πολιτών και μη έγκαιρη διεκπεραίωση των  υποθέσεων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», που θα οδηγήσει σε νέα βιομηχανία διώξεων λόγω της μεγάλης αποψίλωσης των υπηρεσιών του δημοσίου.
·         Δεν προβλέπεται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του Δημόσιου υπαλλήλου από τη διοίκηση, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, πριν την λήψη απόφασης έναρξης κάθε πειθαρχικής διαδικασίας.
·         Δεν προβλέπεται ο θεσμός του συνήγορου του Δημόσιου υπαλλήλου όταν η πειθαρχική ή και ποινική υπόθεση αφορά εκτέλεση υπηρεσίας.     
·         Τέλος, η διατύπωση στο άρθρο 5, ότι στο Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο οι εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πρέπει να είναι «μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Περιφερειών», δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή από το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν μπορεί ο ιεραρχικά υπεύθυνος για την ανάκριση να τον υπερασπίζεται ταυτόχρονα το συνάδελφο! Παραβιάζεται ευθέως ο Ν. 1264/82 και το ποινικό δίκαιο ενώ φανερώνει ότι επιδιώκεται ένας ιδιότυπος διοικητισμός στις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Το σημείο αυτό ερίζει επίδικων αποφάσεων και περαιτέρω δικαστικών αμφισβητήσεων.  Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε, ότι στα περισσότερα σωματεία των υπαλλήλων οι γενικοί διευθυντές δεν γίνονται μέλη, πως τώρα θα του μετατρέπουν σε εκπροσώπους μας είναι ένα ζήτημα. Οφείλει και η ΟΛΜΕ να αντιδράσεις στο θέμα αυτό.
·        Κεφάλαιο 2
Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου

Άρθρο 3 - Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία

·          «Συνέπειες αργίας
 Παρ. 1. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του…»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Η διατύπωση είναι σε αντίθεση με την πρόσφατη γνωμάτευση του  ΣτΕ.Ολ 1900/2014 και η οποία αναφέρει ότι το ποσό στην αργία είναι το 75% του μισθού του υπαλλήλου.
Συγκεκριμένα αναφέρει το ΣτΕ:
….» Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα και της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαθίστανται με τις περιπτώσεις 1 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, οι αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των νομίμων αποδοχών των υπαλλήλων…….».

Παράγραφο 2.   …….» Το υπόλοιπο ήμισυ ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου…»,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: δεν προβλέπει ποιος αποφασίζει την επιστροφή του υπόλοιπου μισθού που παρακρατήθηκε, για τις περιπτώσεις με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης που εκκρεμούν στο Διοικητικό Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο (ΑΠ), και δεν ανήκουν πλέον στην δικαιοδοσία του πειθαρχικού εξ αντικειμένου.
Στο ίδιο άρθρο 3, παρ. 8. ….»παραπέμποντας τους με την ίδια απόφαση στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση τους ή μη σε δυνητική αργία με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 ή  με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο αυτό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η: α) Για τις περιπτώσεις που εκκρεμούν στο Διοικητικό Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο (ΑΠ), και δεν ανήκουν πλέον στην δικαιοδοσία των πειθαρχικών συμβουλίων και εξ αντικειμένου ούτε καν θα γνωρίζουν τα μέλη τους την υπόθεση και τον υπάλληλο, τίθεται ευθέως το ερώτημα ποια η σκοπιμότητα της επιστροφής της υπόθεσης (ουσιαστικά για νέα κρίσει) στο όργανο εκείνο που η υπαλληλική προσφυγή του δημοσίου υπαλλήλου ερείδεται επί ακυρωτέας πράξεώς του; Πολύ δε φοβούμαστε ότι με την διάταξη αυτή η όποια εισήγηση των υπηρεσιακών συμβουλίων για απόδοση του υπόλοιπου μισθού ή μέρους αυτού θα έχει ως συνέπεια και τον επηρεασμό της τελικής κρίσεως των διοικητικών δικαστηρίων.
β) Η διατύπωση «μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση το πειθαρχικό συμβούλιο»  εκτιμούμε ότι τα περισσότερα συμβούλια θα αρνούνται να εισηγούνται και αντί αποκατάστασης του υπαλλήλου θα επιτείνουν την οικονομική εξαθλίωση και στην ουσία την ακύρωση του πνεύματος του νόμου!
ΠΡΟΤΑΣΗ:  Αυτή η  χρονοβόρα και ατελέσφορη διαδικασία (υπάρχουν παραδείγματα για την μη έγκυρη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων) η εισήγηση μπορεί να γίνεται για την απόδοση του υπόλοιπου μισθού που παρακρατήθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης, που ως υπηρεσία γνωρίζει την υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση του υπαλλήλου καθώς  και εάν υφίσταται σχετικός επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος.
Ευελπιστούμε ο κ. Υπουργός και οι κ.κ. Βουλευτές του τμήματος και στην ολομέλεια να έχουν κατανοήσει το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται και θα φροντίσουν για την θεραπεία του εισαχθέντος προς ψήφιση νόμου, στα σημεία των δικών μας παρατηρήσεων. 

 Δείτε αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση σε μορφή Pdf

ΠΕΤΕΕΜ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
Προσωρινή Δ/νση:
ΟΛΜΕ Ερμού & Κορνάρου 2 Τηλ. 210 3230073 FAX. 2641 301359 – 210 3311338
 Ηλεκτρονική. Δ/νση: http://peteem1.blogspot.gre-mail: peteem.te01@gmail.com 
Τηλ. Προέδρου: What’s Up 6977 982673 & WIND 6931172717 Mail: kordatos@hol.gr & kostaskordatos@gmail.com  
Α’ Αντιπρόεδρος: 6973804297 - Mail: bkaloud@in.gr
 Γεν. Γραμματέας: 698 0753768lialogotheti@gmail.com 
 Αρ. Λογαριασμού: 00088893273-1, ΤΑΧ. ΤΑMIEYTΗΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ