Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΤΕΕΜ: «Νέο μισθολόγιο Δ.Υ. - υποβιβασμός από ΤΕ σε ΔΕ & μείωση μισθού 253€ στους εκπαιδευτικούς ΤΕ1 Ν. 1566/85. Δείτε πίνακες και την 134780/Δ2/30-11-2011, απόφαση Υπουργείου

ΑΘΗΝΑ 14-12-2015
Αριθ. Πρωτ. 40

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ:  «Νέο μισθολόγιο Δ.Υ. – υποβιβασμός από ΤΕ σε ΔΕ & μείωση μισθού 253€ στους εκπαιδευτικούς ΤΕ1 Ν. 1566/85 
Σχετικά με το σχέδιο νόμου για το «νέο» μισθολόγιο που κατατέθηκε στη βουλή από την κυβέρνηση για συζήτηση και ψήφιση η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ανάστατη, από αρκετές αρνητικές ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό και για τις οποίες φρονούμε ότι η ΟΛΜΕ θα καταθέσει συνολικότερες παρατηρήσεις επί αυτών, ενώ με το παρόν η ΠΕΤΕΕΜ που εκπροσωπεί του εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ1 Ν. 1566/85 του Υπουργείου παιδείας και των σχολών του ΟΑΕΔ έχει να παρατηρήσει ειδικότερα τα εξής:
Στο κεφάλαιο «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΚΙΑ  / ΜΕΡΟΣ Α»  στο άρθρο 9  παρ. 1. οι συνάδελφοι ΠΕ17-ΠΕ18 & ΠΕ20 πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ (τετραετείς σπουδές)  - ΣΕΛΕΤΕ και των Α.ΤΕΙ αντίστοιχα και με πτυχίο ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ (με πέντε συνολικά έτη σπουδών), θα εντάσσονται στην κατηγορία ΤΕ, όπως το υπόλοιπο δημόσιο; Αν όχι που θα εντάσσονται;
Επίσης στο ίδιο άρθρο 9 παρ. 2 στην ουσία υποβιβάζει και τον κλάδο ΤΕ1 των εργαστηριακών εκπαιδευτικών ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ από ΤΕ, που είναι σήμερα στα ΜΚ των ΔΕ, παρά του ότι κατέχουν μεταδευτεροβάθμιο τίτλο, με δυο ακαδημαϊκά χρόνια φοίτηση, που εκτός του  πτυχίο της σχολής εργοδηγών αρκετοί εξ αυτών προέρχονται και από το εξατάξιο Γυμνάσιο! Το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ στους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς είναι το βασικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών στο κλάδο (ΑΡ1 του ν. 1566/85), όπως μετονομάστηκε ΤΕ1 με τον Ν. 1586/86 για το βαθμολόγιο. Μετέπειτα και με το Ν. 4024/27-10-11, συνεχίζει να υπάρχει ο κλάδος ΤΕ1, όπως αυτός είχε καθοριστεί αρχικά από τον 1566/85 σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα του κλάδου για την εκπαίδευση. Δηλαδή η κατάταξη έγινε με βάση τον παιδαγωγικό τίτλο, που θεωρείται ανώτερο των σχολών εργοδηγών που ήταν προαπαιτούμενο για να εισαχθούν στην ΠΑΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ και για το λόγο αυτό κατατάχθηκαν ως ΤΕ1 και όχι ΔΕ. Στη διάταξη υπάρχει ασάφεια (το "αντίστοιχα") το ερώτημα παραμένει: αφορά τους κλάδους αυτούς και, αν ναι, θα έχει να κάνει μόνο με το μισθολογικό ή θα αφορά και το λεκτικό του κλάδου των διαφόρων ειδικοτήτων; Τότε, με βάση τις αναθέσεις μαθημάτων, τι θα γίνει;
Με τη σχετική παράγραφο 2 του άρθρου 9 η κατηγορία του ΤΕ1 εργαστηριακοί καθηγητές και όλοι οι ωδειακοί ΠΕ16 υποβιβάζονται σε Δ.Ε.! Για τα επί πλέον αδιαβάθμητα τυπικά τους προσόντα δίνεται ένα εισαγωγικό Μ.Κ. στην κατηγορία ΔΕ, για να «χρυσώσουν έτσι το χάπι»!
Με τις ως άνω ρυθμίσεις του άρθρου 9 απαξιώνονται οι εργαστηριακοί εκπαιδευτικοί, τους υποβιβάζει μισθολογικά και υπηρεσιακά σε κατώτερη κατηγορία, ανατρέποντας έτσι την πάγια βαθμολογική-μισθολογική διάρθρωση των θέσεων που κατέχουν στο δημόσιο. Έχουμε μια νέα μείωση του βασικού μισθού της τάξης των 253 ευρώ στο εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ2 ως ΔΕ, και με δραματική συρρίκνωση της σύνταξης αφού είναι άγνωστο εάν η προσωπική διαφορά θα εξισορροπεί και το αρνητικό άνοιγμα στη σύνταξη.
Ειδικότερα:
  1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 του Ν. 1566/85 έχουν διορισθεί στην δημόσια εκπαίδευση σύμφωνα με συγκεκριμένο προσοντολόγιο, το οποίο καθορίζει ακόμα και σήμερα τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά-διδακτικά καθήκοντα και τις υπηρεσιακές μεταβολές κάθε κλάδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  2. Ο καθορισμός των προσόντων διορισμού πρέπει να ορίζεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο για το προσωπικό του Υπουργείο Παιδείας δεδομένου ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι απλώς για δημοσίους υπαλλήλους, που στο σχέδιο νόμου αυτό δεν φαίνεται.
  3. Το ενιαίο μισθολόγιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ν 1566/85 διότι δεν είναι νόμος ο οποίος ορίζει προσόντα διορισμού κάθε μίας των περιπτώσεων διορισμών τόσο στην δημόσια εκπαίδευση, όσο και σε οποιοδήποτε θέση διορισμού στο Υπουργείου Παιδείας.
  4. Το υπουργείο Παιδείας κατά την κατάταξη των εκπαιδευτικών στο βαθμολόγιο μισθολόγιο και προκειμένου να εξισορροπήσει κάπως τις αδικίες και την σοβαρή μείωση του μισθού καθώς και την ισοπέδωση που γίνονταν από το νόμο 4024/27-10-11, αφού έλαβε υπόψη του τις γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν  στην εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το statues quο όλων των κλάδων εξέδωσε την υπ. Αριθ. 134780/Δ2/30-11-2011 της Δ/νσης προσωπικού Τμήμα Β’ Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τις συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ, όπου έγινε σε αντίστοιχους κλάδους ένταξης, όπου αναγνώριζε ουσιαστικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (διορισμού) κάθε κλάδου σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (με τον διορισμό τους) στα πλαίσια του βασικού νόμου πλαίσιο 1566/85, άρθρα 12, 13 και 14, που διέπουν την εκπαίδευση και  πριν και μετά την ψήφιση του Ν. 4024/27-10-11.
  5. Σύμφωνα  με' τον ιδρυτικό νόμο της ΣΕΛΕΤΕ (άρθρο 24 Ν.Δ. 3971/7-9-1959), όπου προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου παιδείας με αριθ. Πρωτ. 146146/17-11-1964, οι πτυχιούχοι των Σχολών Εργοδηγών με την απόκτηση του πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ κατατάσσονται στην αυτή εκπαιδευτική βαθμίδα με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες του κράτους.
  6. Για την πληρέστερη ενημέρωση κάθε αρμοδίου αξίζει εδώ να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι απόφοιτοι Σχολών Εργοδηγών με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. σε συνδυασμό με την εισήγηση-συναίνεση του Υπουργείου Παιδείας, με τις πράξεις 30/17-9-1942 και στη συνέχεια με το υπ. αριθ. 12/12-5-1944 πρακτικό της ίδιας συγκλήτου ΕΜΠ πράξη 53 αναγνωρίστηκε η ισοτιμία του τμήματος Εργοδηγών Δομικών έργων  (ΒΕΣ Ληξουρίου), με τα τμήματα πολιτικών υπομηχανικών της ΣΥΠ Αθηνών, που στη συνέχεια καταργήθηκαν. Στη βάση αυτό στηρίχθηκαν και οι ειδικές διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 (Φ.Ε.Κ. 271/97Α') με τις οποίες εντάχθηκαν βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π. της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών  (υπ. αριθ, ΔΙΔΑΔ/Φ.30.4/263/οικ.23060, Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Δ.Δ.Α & Η.Δ)
Ζητάμε:
Α) Να προβλεφθεί διάταξη στο άρθρο 9 με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Παιδείας να κατατάσσει  τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς μισθολογικά και βαθμολογικά στους κλάδους που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/85 και είχαν καταταχθεί με τον 1586/86.
Β) Καλούμε τα κόμματα και τους κ.κ. Βουλευτές να αποτρέψουν τον υποβιβασμό των εκπαιδευτικών λειτουργών σε κατώτερους κλάδους και σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση τους.
Γ) Η ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ να αναδείξουν συνδικαλιστικά και αυτό το θέμα απαιτώντας την αποκατάσταση των ΤΕ1 πτυχιούχοι ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ και των άλλων κλάδων ΠΕ που υποβιβάζονται σε ΤΕ.

ΥΓ. Υπενθυμίζουμε ότι η παρ. 1 και 2, το σχεδίου νόμου που εισήχθη προς ψήφιση στη βουλή, παραπέμπουν ευθέως στο Ν. 4024/27-10-11, όπου εκτός των πραγματικών μειώσεων που έχουμε υποστεί, είχε προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων για τν αντίστοιχη πρόβλεψει για κατάταξη από τους εκπαιδευτικούς και βουλευτές και υποχρέωσε τον τότε υφυπουργό στη βουλή, να αποδεχθεί τελικά ότι ο παιδαγωγικός τίτλος είναι το κριτήριο διορισμού και η κατάταξη έγινε σε αντίστοιχους κλάδους  όπως έχουν καθοριστεί αρχικά με το Ν. 1566/85.  

 Συνημμένο: 1. Υπ. Αριθ. 134780/Δ2/30-11-2011, απόφαση Υπουργείου


                             ΠΡΟΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    κ. Νίκο Φίλη
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
   κ. Σια Αναγνωστοπούλου
3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π & Δ.Ε.
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
  κ. Χρ. Βερναδάκη
 5. KOMMATA-BOΥΛΕΥΤΕΣ
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ, Σχολεία-ΜΜΕ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ