Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Υπόμνημα ΠΕΤΕΕΜ για τον «Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Κ. και τις Διαθέσεις Εκπαιδευτικών ΤΕ01»


ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ. – Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΤΕ01»
Κατά την διάρκεια  εφαρμογής του νέου κανονισμού λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων, με αριθ. Πρωτ. 95978 / Δ4 / 17-06-2015 Υ.Α. διαπιστώνουμε την μη σωστή ερμηνεία του, με αποτέλεσμα την συνέχιση του αποκλεισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 από την Α΄ ανάθεση και τον «εξοστρακισμό» τους από τον φυσικό τους χώρο, ο οποίος...
είναι τα εργαστήρια κατεύθυνσης.
Η διοίκηση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα ορισμένοι διευθυντές αγνοούν ή ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις νέες διατάξεις, που εισάγει ο ως άνω κανονισμός (άρθρο 7), όσον αφορά τις διαθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΛ για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στα Ε.Κ.
Εκτός των άλλων πληροφορούμαστε και για κάποιες υπερβολές, όπως στην ΔΙΔΕ Λάρισας. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από το 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας να μεταφέρει και τα εργαστήρια στα δύο Ε.Κ. της πόλης, που εξυπηρετούνται οι ειδικότητες που έχει το σχολείο! Ίσως αυτό να είναι μελλοντικά το τέλος των περιφερειακών ΕΠΑΛ, όπως στην περίπτωση της Λάρισας, όπως μας καταγγέλθηκε, με πρόσχημα τη στέγαση κάποιου Γενικού Λυκείου της περιοχής  διαλύουν τη ΤΕΕ !  
Ξεπερνούν με ευκολία σε πολλές περιπτώσεις (ΠΥΣΔΕ Β’ Θεσσαλονίκης, του 1ου ΕΚ Ρόδου, Αθήνα κ.α.)  το γεγονός ότι για τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων των εκπαιδευτικών αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του ΕΚ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρ. β) άρθρο 7 του πρόσφατου κανονισμού  95978/Δ4 Υ.Α.  ΦΕΚ 1318/11-7-2015 και όχι οι σύλλογοι διδασκόντων των ΕΠΑΛ ή οι διευθυντές των ΕΠΑΛ και Ε.Κ. από μόνοι τους.   
Στην παρ. 6, άρθρο 9, προβλέπει ότι: «η διάθεση των εκπαιδευτικών από τα ΕΠΑΛ προς τα ΕΚ  πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα με πλήρες ωράριο ανά ειδικότητα για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός σε μερικές διαθέσεις», δηλαδή το αντίθετο των όσων επικαλούνται και θέλουν να επιβάλουν αυθαίρετα οι διευθυντές ορισμένων ΕΠΑΛ και Ε.Κ. και κατά παρέκκλιση της  με Αρ. πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015, τροποποιητικής εγκυκλίου που επαναφέρει την Α’ ανάθεση στο σύνολο των ειδικοτήτων στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01.
Οφείλουν οι σύλλογοι των ΕΠΑΛ να γνωρίζουν, ότι πρέπει να αναθέτουν μόνο τα μαθήματα της γενικής παιδείας και ειδικότητας και όχι και τα εργαστήρια. Οι Δ/ντές των ΕΠΑΛ στη συνέχεια θα ενημερώνουν τη διεύθυνση του ΕΚ για το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στα εργαστήρια, σε αυστηρή εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 9. Υ.Α. 95978/17-06-2015. Δεν μπορεί κάποιοι να σπάνε τα ωράρια και να βγάζουν υπεράριθμους τους ΤΕ01 και στην συνέχεια τα  ΠΥΣΔΕ να ζητούν πιστώσεις για αναπλήρωση!
Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01 δεν έχουν κοινές αναθέσεις σε όλα τα μαθήματα με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων θεωρητικών μαθημάτων, που εμπλέκονται στα εργαστηριακά και σχεδιαστικά μαθήματα, για να μπορεί να έχουν δίκαιη εφαρμογή το ΠΔ. 50, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 100. Άλλωστε δεν κατέχουν τις ίδιες οργανικές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 1566/85, που ισχύει.
Η σύγχυση αυτή της διοίκησης, όπου παρατηρείτε, αντιβαίνει του δημόσιου λογιστικού, αφού γίνεται σύγκριση αρχαιότητας μεταξύ διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων των κλάδων ΤΕ01 και ΠΕ, όπου υπάρχει μισθολογική και βαθμολογική διαφορά, προφανώς για το διαφορετικό εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν. Η ταύτιση δε που γίνεται μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων (που δεν υπήρξαν στις πολυτεχνικές σχολές, όπως Ψυκτικοί, Μηχ. Αυτοκινήτων, Δομικοί, Σχεδιαστές, Μηχ. Αεροσκαφών, Μηχ. Εμπορικού Ναυτικού κ.λ.π.) δεν είναι σωστή, ούτε νόμιμη.    
Υπενθυμίζουμε στη διοίκηση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στους κ.κ. διευθυντές των σχολικών μονάδων, ότι βρίσκεται σε ισχύ η με αριθ. πρωτ. 176027/Γ2/19-11-2013 απόφαση υπουργού την οποία οφείλουν να λάβουν υπόψη και ας μην «κλείνουν τα μάτια…» χάριν κάθε σκοπιμότητα» ή «άγνοιας»! 
Στην παρ. 13. του άρθρου 12 του κανονισμού (95978 / Δ4 / 17-06-2015 Υ.Α) , με τον τίτλο γενικές διατάξεις ,αναφέρεται ότι: «Οι υπεύθυνοι Τομέων, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ.01 πραγματοποιούν τις καλοκαιρινές εφημερίες του Ε.Κ.». Σε εφαρμογή των ανωτέρω εφαρμόζονται: 1). το Π.Δ.-104/1979  Άρθρο-2,παράγραφος 2) και η Εγκύκλιος-Φ272/Δ2/8761/24-06-1982-ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπου …. «Απαιτείται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, από τους οργανικά ανήκοντες στο σχολείο,  που είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση παντός τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκών εκτάκτως αρμοδιότητες διευθυντού σχολείου και υπογράφων αντί αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Ο ορισμός γίνεται από τον Διευθυντή του σχολείου»….
Συνεπώς όταν με την Υ.Α. 95978 / Δ4 / 17-06-2015 το σύνολο των εργαστηριακών εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 διατίθενται οργανικά στο Ε.Κ. το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη σχολική μονάδα (άρθρο 1) και ασκούν καθήκοντα διευθυντού σε αυτή και προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα παραπάνω, οφείλουν οι ΔΙΔΕ της χώρας να διαθέσουν άμεσα τους συναδέλφους μας, με προτεραιότητα, στα ΕΚ της κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης για να ξεκινήσουν άμεσα να λειτουργούν τα εργαστήρια.

Απαιτούμε:
1) Να διατεθούν άμεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, με απόφαση των ΔΙΔΕ στα Ε.Κ. για αποκλειστική απασχόληση σύμφωνα με το διδακτικό τους ωράριο, χωρίς να εξαιρείται και η δεύτερη ειδικότητα, που έχει αναγνωριστεί από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης σε κάθε συνάδελφο.
2) Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει τηρηθεί η Υ.Α. 95978 / Δ4 / 17-06-2015 σε σχέση και με τα αναφερόμενά μας, αυτές οι αποφάσεις να μην γίνουν δεκτές από τις ΔΙΔΕ και τις Περ. Δ/νσεις Εκπ/σης
Καλούμε την ΟΛΜΕ, τους Αιρετούς του κλάδου και τις ΕΛΜΕ να μην οδηγηθούν σε πλάνη για την εφαρμογή των ΠΔ 50 και 100, καθώς και για τα ισχύοντα στις αναθέσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα έντονου συντεχνιακού ηγεμονισμού και απαξίωσης του ιστορικότερου κλάδου στην ΤΕΕ.

Επιφυλασσόμαστε σε κάθε περίπτωση συναδέλφου για την κακή και όχι νόμιμη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τα ισχύοντα θα ζητηθούν και προσωπικές ευθύνες σε κάθε όργανο διοίκησης.    
 

             ΠΡΟΣ
1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γεν. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
Τμήμα Γ΄  dprb2@minedu.gov.gr
γ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΕ
-  Δ/ντή Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων  ΥΠΟΠΑΙΘ -Τμήμα Α΄
κ. Παπαδαντωνάκη Ανδρέα
2.       ΠΕΡ. Δ/ΝΤΕΣ Δ & Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ
3.       ΔΙΔΕ Χώρας
-          ΠΥΣΔΕ
4.       ΕΠΑΛ και Ε.Κ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ και Αιρετοί ΠΥΣΔΕ Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες             ΠΡΟΣ
1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γεν. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
Τμήμα Γ΄ dprb2@minedu.gov.gr
γ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΕ
-  Δ/ντή Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων  ΥΠΟΠΑΙΘ -Τμήμα Α΄
κ. Παπαδαντωνάκη Ανδρέα
2.       ΠΕΡ. Δ/ΝΤΕΣ Δ & Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ
3.       ΔΙΔΕ Χώρας
-          ΠΥΣΔΕ
4.       ΕΠΑΛ και Ε.Κ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ και Αιρετοί ΠΥΣΔΕ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΕΤΕΕΜ

 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974           
Προσωρινή Δ/νση: Γραφείο ΕΛΜΕ-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΊΟΥ
Θεσ/νίκης 151, Καλλιθέα, τ.κ. 17610 
Ηλεκτρονική. Δ/νση: http://peteem1.blogspot.gr
Τηλ. Προέδρου: What’s Up 6977 982673
& WIND 6931172717
Mailkordatos@hol.gr,
Α’ Αντιπρόεδρος: 6973804297
Γεν. Γραμματέας: 698 0753768
Αρ. Λογαριασμού: 00088893273-1,
ΤΑΧ. ΤΑMIEYTΗΡΙΟ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ