Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Τι γίνεται στο ΕΠΑΛ και ΕΚ Λιβαδειάς με το ωράριο των ΤΕ01;Αριθμ. Πρωτ.: 29
ΑΘΗΝΑ, 17-07-2015

ΘΕΜΑ: «Κατανομή ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς εργαστηρίων ΤΕ01 του ΕΠΑΛ & ΕΚ Λιβαδειάς ΔΙΔΕ Βοιωτίας»
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκυκλίου
2. Η με  Αρ. πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015, τροποποιητική εγκύκλιος
3. Η με Αρ. πρωτ. 97338/Δ2/24-06-2015
4. Η με Αριθ. Πρωτ.: 96004/Δ4/17-06-2015 Υ.Α. κανονισμός λειτουργίας ΕΚ
5. Η με Αριθ. Πρωτ.: 77679/Ε2/15-5-2015 Υ.Α κενά πλεονάσματα 2015-16
Η διεύθυνση του Ε.Κ. και με την σύμφωνη γνώμη του δ/ντή ΕΠΑΛ Λιβαδειάς της ΔΙΔΕ Βοιωτίας κακώς κρίνουν υπεράριθμους, τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, στα εργαστήρια, για το νέο διδακτικό έτος 2015-2016. Κατανέμουν τις ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την αμφίσημη οδηγία της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 77679/Ε2/15-5-2015. Μια αυθαίρετη ερμηνεία οποία εκτός ότι δεν μπορεί να ισχύσει για τους ΤΕ01, ξεπεράστηκε από....
μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις, τόσο των αναθέσεων (σχετικά 1 και 2) καθώς συγκρούεται αλυσιτελώς με την Υ.Α. που διέπει τον κανονισμό λειτουργίας των Ε.Κ.  αριθ. Πρωτ. 96004/Δ4/17-06-2015 Υ.Α. σχετικό 4, κάτι που τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης οφείλουν να γνωρίζουν και να μην δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση και αδικίες στους συναδέλφους !  
Συγκεκριμένα:      
Η απόφαση της διεύθυνσης προσωπικού τμήμα Γ’ του ΥΠΟΠΑΙΘ που αφορά τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων με αρ. πρωτ. 77679/Ε2/15-5-2015 Υ.Α εγκύκλιος, όντως, αναφέρει το εξής: «τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους», χωρίς να αναφέρεται και ο κλάδος ΤΕ01 στο παράδειγμα, δημιουργώντας ίσως σκόπιμους συνειρμούς και σύγχυση στην κατανομή των εργαστηριακών ωρών, κάτι που και στην πράξη για τον κλάδο ΤΕ01 δεν μπορεί να ισχύσει, λόγω του περιορισμένου αριθμού αναθέσεων μαθημάτων (εργαστηριακοί καθηγητές) έναντι των άλλων εκπαιδευτικών των κλάδων θεωρητικών μαθημάτων, που εμπλέκονται στα εργαστήρια.
Αιτιολογία:
1.    Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01 δεν έχουν κοινές αναθέσεις σε όλα τα μαθήματα με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ θεωρητικών μαθημάτων, που εμπλέκονται στα εργαστήρια και τα σχεδιαστικά μαθήματα, για να είναι εφικτό και δίκαιο το μοίρασμα εξίσου των ωρών διδασκαλίας, από το σύνολο του προγράμματος των ωρών των μαθημάτων της ειδικότητας του τομέα.
2.    Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 έχουν αποκλειστική απασχόληση τα εργαστηριακά και σχεδιαστικά μαθήματα στα ΕΚ, σε αντίθεση με του συναδέλφους των κλάδων ΠΕ, η οποίοι έχουν αναθέσεις σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα της ειδικότητάς τους στα ΕΠΑΛ, έναντι ημών.
3.    Στον κανονισμό λειτουργίας των Ε.Κ. Υ.Α. με αριθ. Πρωτ.: 96004/Δ4/17-06-2015 (μεταγενέστερη της εγκυκλίου 77679/Ε2/15-5-2015 Υ.Α), στη παρ. 6, άρθρο 9, προβλέπει ότι: «η διάθεση των εκπαιδευτικών από τα ΕΠΑΛ προς τα ΕΚ  πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα με πλήρες ωράριο ανά ειδικότητα για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός σε μερικές διαθέσεις», δηλαδή το αντίθετο των όσων επικαλούνται και θέλουν να επιβάλουν αυθαίρετα οι διευθυντές του ΕΠΑΛ και ΕΚ Λιβαδειάς!
4.    Η συνέχιση της επίκλησης της ως άνω οδηγίας στον υπολογισμό των διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας για τους ΤΕ01 του ΕΚ και ΕΠΑΛ Λιβαδειάς και η οποία που δεν έχει πλέον πεδίο εφαρμογής, ενώ κάνει ανίσχυρες τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ΤΕ1, έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν πλείστα εκπαιδευτικά, εργασιακά και νομικά ζητήματα.
5.    Με αυτή την πρακτική εκτός ότι οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 θα βρίσκονται απριόρι υπεράριθμοι, ταυτόχρονα θα απαγορεύεται ουσιαστικά με έμμεσο τρόπο το δικαίωμα στις μεταθέσεις, αποσπάσεις και την υπηρεσιακή εξέλιξή τους, έναντι όλων των άλλων κλάδων.
6.      Υπενθυμίζουμε στους κ.κ. διευθυντές αυτών των σχολικών μονάδων ότι βρίσκεται σε ισχύ η με αριθ. πρωτ. 176027/Γ2?19-11-2013 την οποία οφείλουν να λάβουν υπόψη και ας μην «κλείνουν τα μάτια…» χάριν κάθε «σκοπιμότητας» ή «άγνοιας».  
ΑΙΤΗΜΑ:
1)    Καλούμε τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας να απορρίψει την εισήγηση των διευθυντών του ΕΚ και ΕΠΑΛ Λειβαδιάς, σύμφωνα με τα ισχύοντα και την κοινή λογική και να υπολογιστούν οι εργαστηριακές ώρες στους εκπαιδευτικούς ΤΕ01, όπως πράττουν όλοι οι διευθυντές των ΕΠΑΛ και ΕΚ.
2)    Οι εκπαιδευτικοί ΤΕ01 να διατεθούν εξ ολοκλήρου για πλήρες ωράριο στο ΕΚ Λειβαδιάς για την άσκηση των αποκλειστικών διδακτικών και εκπαιδευτικών τους καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αναθέσεις μαθημάτων.
Για το ζήτημα της πιστοποίησης χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού για την εύρυθμη, άρτια και ασφαλή εργαστηριακή εκπαίδευση σε όλα τα ΕΚ της χώρας, όπως έχουμε ανακοινώσει και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, θα επανέρθουμε με τις συνολικότερες θέσεις μας με τη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.         
Τέλος επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο συμφέρον των συναδέλφων του ΕΠΑΛ και ΕΚ Λιβαδειάς της ΔΙΔΕ Βοιωτίας.
ΠΡΟΣ
1.       Αν. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τάσο Κουράκη
      Γραφείο Δ/ντού Υπουργού
           κ. Χρήστου Πιλάλη
2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
    ΤΜΗΜΑΤΑ:   Α’,Β’, Γ΄ 
3. Δ/ντή Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.
            κ. Λιγνό Ιωάννη
4.  κ. Παπαδαντωνάκη Ανδρέα Δ/ντή Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠΟΠΑΙΘ Τμήμα Α΄
5. ΙΕΠ
6. Δ/ντή ΔΙΔΕ Βοιωτίας
7. Δ/ντή ΕΠΑΛ και ΕΚ Λειβαδιάς
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: 
α) Περιφ, Δ/νσεις Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
β)  ΕΠΑΛ & Ε.Κ. - Συναδέλφους
δ) ΕΛΜΕ Βοιωτίας
 
--------------------------------------------------------------
ΠΕΤΕΕΜ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974           
Προσωρινή Δ/νση:
ΟΛΜΕ Ερμού & Κορνάρου 2
Τηλ.  210 3230073-FAX. 2641 301359-3311338
Ηλεκτρονική. Δ/νση: http://peteem1.blogspot.gr
Τηλ. Προέδρου: What’s Up 6977 982673
& WIND 6931172717
Mailkordatos@hol.gr,
Α’ Αντιπρόεδρος: 6973804297
Γεν. Γραμματέας: 698 0753768
Αρ. Λογαριασμού: 00088893273-1,
ΤΑΧ. ΤΑMIEYTΗΡΙΟ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ