Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ [ Ν.Σ.τ.Κ ].- ΜΑΝΙΤΑΚΗ: Για την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών ΤΕ1

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ            
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974      
ΑΘΗΝΑ 21-05-2013 - Αριθ. Πρωτ. 42
Πρ. Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας: 
Γραφεία ΟΛΜΕ-Κορνάρου 2 & Ερμού
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977982673 & 6942574782 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΘΕΜΑ:  «Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών ΤΕ01 στο Ν. 4024/11»

ΣΧΕΤΙΚΑ:   1. Γνωμοδοτικό έγγραφο 54/2013/12-2-2013 Ν.Σ.Κ
                 2. Απόφασή 5318/11-4-2013, Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης
       3. 134780/Δ2/30-11-2011, Απόφαση Υπουργείου Παιδείας
4. Ν.1566/85
5. Ν.Δ. 3971/7-9-1959
6. άρθρο 11 Ν. 2817/2000
7. άρθρου 7 του Ν.2557/1997

Σχετικά με την το σχετικό Γνωμοδοτικό έγγραφο 54/2013/12-2-2013 Ν.Σ.Κ, όσον αφορά την εφαρμογή του λεγομένου ενιαίου μισθολογίου Ν. 4024/27-10-11 έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 του Ν. 1566/85 έχουν διορισθεί στην δημόσια εκπαίδευση σύμφωνα με συγκεκριμένο προσοντολόγιο, το οποίο καθορίζει ακόμα και σήμερα τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις υπηρεσιακές μεταβολές κάθε κλάδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Ο καθορισμός των προσόντων διορισμού πρέπει να ορίζεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο για το προσωπικό του Υπουργείο Παιδείας δεδομένου ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι απλώς για δημοσίους υπαλλήλους.

3. Το ενιαίο μισθολόγιο το οποίο εκφράζεται με τον Ν 4024/27-10-11 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ν 1566/85 διότι δεν είναι νόμος ο οποίος ορίζει προσόντα διορισμού κάθε μίας των περιπτώσεων διορισμών τόσο στην δημόσια εκπαίδευση , όσο και σε οποιοδήποτε θέση διορισμού στο Υπουργείου Παιδείας.

 4. Το υπουργείο Παιδείας κατά την κατάταξη των εκπαιδευτικών στο βαθμολόγιο μισθολόγιο προκειμένου να εξισορρόπηση κάπως τις αδικίες και την σοβαρή μείωση του μισθού καθώς και την ισοπέδωση που θα γίνονταν από το νόμο 4024/27-10-11, αφού έλαβε υπόψη του τις γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν  στην εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το status guo όλων των κλάδων εξέδωσε την διευκρινιστική απόφαση 134780/Δ2/30-11-2011 ένταξης, όπου αναγνώριζε ουσιαστικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (διορισμού) κάθε κλάδου σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (με τον διορισμό τους) στα πλαίσια του βασικού νόμου πλαίσιο 1566/85, άρθρα 12, 13 και 14, που διέπουν την εκπαίδευση και  πριν και μετά την ψήφιση του Ν. 4024/27-10-11.

5. Σύμφωνα  με' τον ιδρυτικό νόμο της ΣΕΛΕΤΕ (άρθρο 24 Ν.Δ. 3971/7-9-1959), όπου προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου παιδείας με αριθ. Πρωτ. 146146/17-11-1964, οι πτυχιούχοι των Σχολών Εργοδηγών με την απόκτηση του πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ κατατάσσονται στην αυτή εκπαιδευτική βαθμίδα με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες του κράτους.

6. Είναι δυνατόν μια οποιαδήποτε γνωμάτευση (54/2013/12-2-2013 Ν.Σ.Κ) να καταργεί στην πράξη τα άρθρα 12, 13 και 14 Ν 1566/85 όπου εκεί ρυθμίζονται όλα τα θέματα και  τα τυπικά προσόντα διορισμού, όχι μόνο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 , αλλά και όλων των κλάδων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας; Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Δ. Μεταρρύθμισης υποκαθιστά το Υπουργείο Παιδείας και σε θέματα εκπαίδευσης !

7.   Σε καμία περίπτωση η παρ.4 του άρθρου 28 του Ν 4024/11 δεν αφορά εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 διότι αυτοί δεν υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών τους προσόντων δεδομένου ότι εκτός των πτυχίων Εργοδηγών ή Μέσων Τεχνικών Σχολών κατέχουν και πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , παιδαγωγικών σπουδών ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
 
8.  Πουθενά και σε κανένα άρθρο του Ν 4024/11 του Υπουργείου Δ. Μεταρρύθμισης δεν αναφέρεται ότι καταργούνται διατάξεις του Ν 1566/85 ούτε καν υπονοείτε κάτι τέτοιο στην συνοδευτική εισήγηση του ν 4024/11 όπου αναγράφονται τόσο όλοι οι καταργούμενοι - τροποποιούμενοι νόμοι  στο σύνολο τους, όσο και κατά άρθρο  και παράγραφο του κάθε ενός από αυτούς.

9.   Για την κατάταξη σε οργανικές θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και τεχνικών εργαστηρίων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), που κατέχουν τα ίδια τυπικά προσόντα με τον κλάδο ΤΕ1 της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ το Ν.Σ. του κράτους έχει υπόψη του το άρθρο 11 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000), όπου εντάσσει τους συναδέλφους μας στην κατηγορία ΤΕ μαζί με άλλους πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ;

10. Για την πληρέστερη ενημέρωση κάθε αρμοδίου αξίζει εδώ να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι απόφοιτοι Σχολών Εργοδηγών με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. σε συνδυασμό με την εισήγηση-συναίνεση του Υπουργείου Παιδείας, με τις πράξεις 30/17-9-1942 και στη συνέχεια με το υπ. αριθ. 12/12-5-1944 πρακτικό της ίδιας συγκλήτου ΕΜΠ πράξη 53 αναγνωρίστηκε η ισοτιμία του τμήματος Εργοδηγών Δομικών έργων  (ΒΕΣ Ληξουρίου), με τα τμήματα πολιτικών υπομηχανικών της ΣΥΠ Αθηνών, που στη συνέχεια καταργήθηκαν. Στη βάση αυτό στηρίχθηκαν και οι ειδικές διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 (Φ.Ε.Κ. 271/97Α') με τις οποίες εντάχθηκαν βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π. της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών  (υπ. αριθ, ΔΙΔΑΔ/Φ.30.4/263/οικ.23060, Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Δ.Δ.Α & Η.Δ)
  
Ζητάμε:

  1. Να μην έχει εφαρμογή η υπ. αριθ. 54/2013/12-2-2013 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, που μας υποβιβάζει οικονομικά και εκπαιδευτικά ως κλάδο ΤΕ01 και παραβιάζει το νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας.
  2. Να προβλεφθεί άμεσα ρύθμιση από τον κ. Υπουργό Παιδείας που να επικαιροποιεί την κατάταξη των εκπαιδευτικών ΤΕ01 με βάση τα άρθρα 12, 13 και 14 του νόμου 1566/85.
  3. Να ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011, όσον αφορά την κατάταξή τους και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και όχι η παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας για την πιθανή εφαρμογή της γνωμάτευσης  και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, δηλαδή επαναφορά της παρ. 4 του άρθρου 28 του νόμου 4024/2011, που επικαλείται το γνωμοδοτικό έγγραφο.
Θεωρούμε ότι η νομική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας, που εισηγήθηκε την έκδοση των κανονιστικών πράξεων ένταξής μας βαθμολογικά και μισθολογικά γνωρίζει όλο το πλέγμα της γενικής και ειδικής νομοθεσία που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα για τον κλάδο ΤΕ01.
Η εμμονή ορισμένων σε τυπολατρίες θέτει σε αμφισβήτηση του ενιαίου της δημόσιας διοίκησης και τη Νομική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας όταν είναι φανεροί οι λόγοι για τους οποίους  δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος αυτή αφού κατέχουμε και τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από γενικές και ειδικές διατάξεις νόμων του υπουργείου παιδείας, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ, για την πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ01 που υπηρετούμε.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ