Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Η ΠΕΤΕΕΜ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
ΑΘΗΝΑ 11-6-2012,  Αριθ. Πρωτ.33  

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974
Δ/νση: Γραφεία ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2-Αθήνα)
              peteem.te1@gmail.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Πρόεδρος 6977982673, Γραμματέας 6973804297

ΠΡΟΣ 
1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
                 2.      ΔΔΕ χώρας
                 3.      Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ΤΕΕ
                 4.      Δ/ντές ΕΠΑΛ. ΕΠΑΣ. ΣΕΚ της χώρας
                 5.       Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
                 6.      Διοίκηση ΟΑΕΔ-Δ/νση Εκπ/σης
                 ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ»
Σας διαβιβάζουμε την από 7-6-2012 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΠΕΤΕΕΜ-ΤΕ1, που επιδόθηκε ΑΡΙΘ. 607 (με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή) στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  σχετικά με το υπ’ αριθμ. 1983/28-02-2-11 Γνωμοδοτικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου Π. Βαρελά που αφορά της αναθέσεις μαθημάτων του κλάδου ΤΕΙ το οποίο σας έχει γνωστοποιηθεί αρμοδίως.
Σας κάνουμε γνωστό ότι η νομιμότητα του σχετικού εγγράφου καθώς και η όλη διαδικασία αμφισβητούνται τύποις και ουσία. Διότι αφενός ουδέποτε αναρτήθηκε στο δι@ύγεια σύμφωνα με τον νόμο, αφετέρου δε, έλαβε δεδομένα από την υπηρεσία, που δεν ισχύουν για την περίπτωσή μας.
Αυτό προκύπτει, ύστερα από την έκδοση της  Υ.Α.  140990/Γ2/03-11-2008, που τροποποίησε την υπ’ αριθ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β’) για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 τη δυνατότητα ανάθεσης των εργαστηρίων ως πρώτη ανάθεση (όπως βεβαιώνει με το αριθ. Πρωτ. 143064/Γ2/6-11-2008, έγγραφο-απάντησή του το ΥΠΕΠΘ σε προηγούμενο Εξώδικό μας).
Παραβιάζεται κατάφορα ο νόμος πλαίσιο 1566/85της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα η παρ. 14 του άρθρο 14 του νόμου αυτού, όπου ορίζει με σαφή τρόπο την εκπαιδευτική μας ιδιότητα και το έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε στην εκπαίδευση. Γεγονός που αναγνωρίστηκε από το ίδιο το Υπουργείο - Δ/νση προσωπικού (περίπτωση παραγράφου 1.ε υπ. αριθ. 13478/Δ2/ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ/30-11-2011), κατά την κατάταξή μας στην κατηγορία ΤΕ01 στο «ενιαίο μισθολόγιο» του Ν. 4024/2011   
Το με αριθ. Πρωτ. 55835/1-05-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, που υπογράφει ο προϊστάμενος κ. Μερκούρης, σας ενημερώνει για το επίμαχο γνωμοδοτικό έγγραφο, πουθενά όμως δεν προκύπτει ότι εντέλλεστε για την εφαρμογή του.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και των όσων ένδικων μέσων θα ......
ακολουθήσουν, ύστερα από ο μ ό φ ω ν η απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ και προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, πιθανές υπηρεσιακές και ατομικές ευθύνες που θα προκύψουν με κάθε πράξη των οργάνων διοίκησης, στην προσπάθεια εφαρμογής της υπό αμφισβήτηση επίδικης γνωμάτευσης (που καταργεί την εκπαιδευτική μας ιδιότητα και την υπαλληλική σχέση με το δημόσιο σχολείο), δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη πλέον.
Υπερασπιζόμαστε το σύνολο των συναδέλφων μας ΤΕ01, μέλη του κλαδικού μας σωματείου στα πλαίσια και του Ν. 1264/82, ασκώντας τα νόμιμα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα για την εξασφάλιση της συνέχειας στην εργασία, όπως οφείλουμε να πράξουμε. 
          ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Συνήγορο του Πολίτη
  2. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
  3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
  4. Διεθνές Γραφείο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων Κλάδου ΤΕ 1 – ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ (ΠΕΤΕΕΜ) που εδρεύει στην Αθήνα, προσωρινή διεύθυνση Ερμού & Κορνάρου 2, (γραφεία ΟΛΜΕ) ως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΑΤΑ
1. Του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αρ. 37 – Νερατζιώτισσα, Ματούσι
2. Περιφερειακών Διευθύνσεων  Π & Δ Εκπαίδευσης της χώρας – Έδρες τους
3. Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών – Έδρες τους
4, Διοίκηση ΟΑΕΔ – Δ/νση εκπαίδευσης
5. Διευθυντών Σχολικών Μονάδων  (ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΣΕΚ)
Όπως γνωρίζετε η Ένωση μας εκπροσωπεί τους καθηγητές β’ βάθμιας εκπαίδευσης κλάδου (ΑΡ1 του άρθρου 14 Ν. 1566/85) ΤΕ01, όπως μετονομάστηκε με το Ν. 1586/86. Τα μέλη μας στηρίζουν επί δεκαετίες την τεχνική και επαγγελματική δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχοντας ως καθήκον την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων των σχεδιαστικών κ.λ.π. στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) που εξυπηρετούνται από τα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε) και τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ), αλλά και ιδιαίτερα καθήκοντα ως υπεύθυνοι τομέων και εργαστηρίων, διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των ΣΕ και ΣΕΚ για τη  σωστή λειτουργίας αυτών.
Δια της υπ’ αριθμ. 118842/ Γ2/ 17.9.2008 απόφασής σας «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ», καθορίσθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 18 §1 περ. στ Ν. 3475/2006 οι κλάδοι και ειδικότητες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση στα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ. Με βάση το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης στα μέλη μας δεν ανατίθεντο να διδάσκουν κανένα μάθημα, ούτε να διεξάγουν καμία εργαστηριακή άσκηση ή πρακτική εφαρμογή σε α’ ανάθεση, ενώ τους αναθέτονταν η διεξαγωγή εργαστηρίων μόνο σε β’ ανάθεση.
Σε συνέχεια αυτής της άκρως αντισυνταγματικής και κατάφορα παράνομης ρύθμισης, αποστείλαμε την από 26.9.2008 Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκλησή μας κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της οποίας ζητούσαμε την ανάκληση της εν λόγω αποφάσεως ως παράνομης καθώς και την άμεση παύση της εφαρμογής της, καθώς προσέβαλε την προσωπικότητα των μελών μας τα οποία μετατρέπονταν σε αργόμισθους υπαλλήλους άνευ αντικειμένου και ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τα αρ. 30 και 67 ΥΚ, το αρ. 14 παρ. 4 περ. ιθ Ν 1566/ 1985, την ερειδόμενη στο αρ. 1 παρ. 1 Συντ αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, καθώς και τα αρ. 14 παρ. 4 περ. ιθ, 10 παρ. 4 στ.β Ν1566/1985 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα ΥΑ Γ2/ 6098/ 2001, όπως αναλυτικά εκτίθεντο.
Κατ’ απόλυτη αποδοχή των επιχειρημάτων μας, ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αρ. πρωτ.: 140990/ Γ2/ 3.11.2008 τροποποιητικής της ως άνω  υπ’ αριθμ. 118842/ Γ2/ 17.9.2008 απόφασης, δια της οποίας η τελευταία τροποποιήθηκε κατά το μέρος που αφορά στις αναθέσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ 01, δηλαδή κατά το μέρος που αφορά τα μέλη μας. Ειδικότερα σύμφωνα με το λακωνικό περιεχόμενό της «Στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς δύνανται να ανατίθενται τα εργαστήρια ως α’ ανάθεση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα.»
Εν συνεχεία δε, λάβαμε και την με αρ. πρωτ.: 143064/ Γ2/ 6.11.2008 ρητή απάντηση επί της από 26.9.2008 Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησής μας, από το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Σπουδών Δ/μιας Εκπαίδευσης, δια της οποίας η Διεύθυνση παραδεχόταν ότι «αφουγκραζόμενη με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας τις δυσκολίες εφαρμογής της προσβαλλόμενης απόφασης στην εκπαιδευτική πράξη, επεξεργάστηκε και εξέδωσε με την ΥΑ  140990/ Γ2/ 3.11.2008 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 118842/ Γ2/ 17.9.2008 απόφασής, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 τη δυνατότητα ανάθεσης των εργαστηρίων ως α’ ανάθεση.» Περαιτέρω δε, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 στην εκπαιδευτική διαδικασία ζητούσε αναλυτικότερες προτάσεις από το σωματείο μας, ώστε να προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις, για το σχολικό έτος 2009-2010.
Συμπερασματικά, τόσο δια της τροποποιητικής ΥΑ όσο και δια του περιεχομένου της απαντήσεως της Διεύθυνσης Σπουδών Δ/μιας Εκπαίδευσης επί της Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησής μας, καθίσταντο σαφής η βούληση της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης να  ενισχύσει τη θέση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 στην εκπαιδευτική διαδικασία, δια της οδού της ανάθεσης διεξαγωγής των εργαστηρίων από αυτούς κατά α’ ανάθεση.  
Στον αντίποδα της όλης συνεπούς στάσης του κανονιστικού νομοθέτη ο οποίος εκφράστηκε ρητά και με απόλυτη σαφήνεια, περιήλθε σε γνώση μας το με αρ. πρωτ.: 1983/ 28.2.2011 γνωμοδοτικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων, το οποίο σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 57579/ Γ2/ 22.5.2012 έγγραφο του Προϊστάμενου του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Σπουδών Δ/μιας Εκπαίδευσης, έχει ήδη αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ερμηνεία του οποίου επί του περιεχομένου της τροποποιητικής ΥΑ επιτυγχάνεται το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, «Δια της τροποποιητική ΥΑ δεν ανατρέπεται η βασική ρύθμιση της αρχικής ΥΑ περί διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ 01 σε β’ ανάθεση, αλλά απλώς δύνεται η δυνατότητα διδασκαλίας αυτών σε α’ ανάθεση, η οποία θα εκδηλώνεται όταν τούτο επιβάλλεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τη σχετική εκτίμηση του αρμόδιου οργάνου [...] Αντίθετη εκδοχή οδηγεί στο νομικό άτοπο την κατά χρόνο ή τόπο εφαρμογή διάφορου καθεστώτος αναλόγως με τη χρήση ή μη της προβλεπόμενης δυνατότητας α’ αναθέσεως.»    
Η εν λόγω ερμηνεία πέραν του ότι συνιστά μια απολύτως αυθαίρετη contra legem ερμηνεία, πάσχει και αντιφατικότητα. Ειδικότερα, ενώ ο κανονιστικός νομοθέτης εξέφρασε ρητά τη βούλησή του να ενισχύσει το ρόλο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ 01 στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της αναθέσεως σε αυτούς της διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, αρχικά κατά β’ ανάθεση (118842/ Γ2/ 17.9.2008), και εν συνεχεία κατά α’ ανάθεση (140990/ Γ2/ 3.11.2008), η εν λόγω ερμηνεία καταστρατηγεί πλήρως το περιεχόμενο αυτό, δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με τα διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων, και προσπαθώντας να επιβάλει τους εκπαιδευτικούς κλάδων θεωρητικών μαθημάτων, προκειμένου για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, σε βάρος των διορισμένων εργαστηριακών καθηγητών ΤΕ 01, οι οποίοι μόνοι έχουν την απαιτούμενη πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στο χώρο.
Επιπλέον η υιοθέτηση της εν λόγω ερμηνείας οδηγεί στο νομικό άτοπο που η ίδια στο περιεχόμενό της διατείνεται ότι πρέπει να αποφευχθεί. Δηλαδή, εάν υιοθετηθεί η άποψη ότι δια της τροποποιητική ΥΑ δεν ανατρέπεται η βασική ρύθμιση της αρχικής ΥΑ περί διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ 01 σε β’ ανάθεση, αλλά απλώς δύνεται η δυνατότητα διδασκαλίας αυτών σε α’ ανάθεση, η οποία θα εκδηλώνεται όταν τούτο επιβάλλεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τη σχετική εκτίμηση του αρμόδιου οργάνου, τότε θα οδηγούμαστε κάθε φορά σε μια ad hoc ρύθμιση του ζητήματος ανάθεσης των εργαστηριακών μαθημάτων, πιθανότατα διάφορη κατά τόπο και χρόνο, ανάλογα με την κρίση του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, παράμετρος η οποία ουδόλως τέθηκε δια του κανονιστικού περιεχομένου της ΥΑ, αλλά εισάγεται το πρώτον δια της εν λόγω γνωμοδοτήσεως.
Αντιθέτως, η κατά γράμμα εφαρμογή της τροποποιητικής ΥΑ οδηγεί σε μια καθολική αντιμετώπιση του ζητήματος, τέμνοντας οριστικά το πρόβλημα και ορίζοντας ότι στους εκπαιδευτικούς ΤΕ01 δύνανται εφεξής να ανατίθενται τα εργαστηριακά μαθήματα σε α’ ανάθεση, «σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα», ήτοι σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς, ήτοι την υπ΄ αρ. Γ2/ 3325/ 4.9.1989 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «Καθορισμός αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων» και την κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως του αρ. 5 παρ. 1α ΙΙΙ του Ν. 2640/ 1998 εκδοθείσα υπ’ αρ. Γ2/ 967/ 2.3.1999 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας «Καθορισμός αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια», η οποία παρέπεμπε στις διατάξεις της εγκυκλίου με τους προσαρτημένους σε αυτή πίνακες και οδηγίες, δυνάμει του οποίου -προγενέστερου καθεστώτος- οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 01 δίδασκαν τα εργαστηριακά μαθήματα σε 1η ανάθεση. Εξάλλου με το αρ. 14 Ν.1566/1985, που δεν λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης, αφού δεν αναφέρεται καν αν και βρίσκεται σε ισχύ ως βασικός νόμος πλαίσιο στην εκπαίδευση, είχαν θεσπιστεί 1.750 οργανικές θέσεις στον κλάδο (ΑΡ 01) ΤΕ 01 που αφορούσαν το διορισμό μας ως εκπαιδευτικών εργαστηριακών μαθημάτων και υπευθύνων εργαστηρίων.       

Τυχόν υιοθέτηση της ως άνω ερμηνευτικής εκδοχής θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα τα μέλη μας να μη διδάσκουν κανένα μάθημα, να μη διεξάγουν καμία εργαστηριακή άσκηση ή πρακτική εφαρμογή σε α’ ανάθεση, ενώ δυνητικά και κατά κρίση -όταν τούτο επιβάλλεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, και κατόπιν σχετικής εκτίμησης του αρμόδιου οργάνου- να τους ανατίθεται η διεξαγωγή εργαστηρίων, κατά προφανή καταστρατήγηση θεμελιωδών νομοθετικών και συνταγματικών διατάξεων.  
  Στην περίπτωση αυτή τα μέλη μας θα μετατρέπονταν κατά παράβαση του άρθρου 30 ΥΚ σε αργόμισθους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να απασχοληθούν στα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί με αποτέλεσμα να μειώνεται και να προσβάλλεται η προσωπικότητά τους (Α.Π. 105/1992, ΔΕΝ 50, 234, ΕφΑθ 455/1992, ΕΕΔ 51, 500, Α.Π. 224/1990 ΕΕΔ 49, 515, Α.Π. 593/1987, ΕΕΔ 47, 131, ΕφΑθ 1227/1987 ΕΕΔ 46, 432, ΕφΑθ 11560/1989 ΕΕΔ 50, 97).
Περαιτέρω θα έχαναν κάθε δικαίωμα μεταθέσεως, δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην περίπτωση που υφίσταται κενή θέση, δοθέντος ότι τα κενά  για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα α’ ανάθεσης. Με αυτό τον τρόπο θα καταστρατηγούνταν τόσο το άρθρο 67 ΥΚ, σύμφωνα με το οποίο κατοχυρώνεται δικαίωμα του υπαλλήλου να μετατεθεί εφόσον υπάρχει κενή θέση, καθώς πλέον δεν θα γινόταν να υπάρξει κενή θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΤΕ01, όσο και το άρθρο 14 παρ. 4 περ. ιθ Ν.1566/85 σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι θέσεις των καθηγητών κλάδου ΑΡ1 (ήδη ΤΕ01) και βάσει των οποίων προσδιορίζονται νομίμως και τα αντίστοιχα κενά.
Ενδεχόμενη υιοθέτηση αυτής της ερμηνευτικής εκδοχής θα ερχόταν επίσης σε ευθεία αντίθεση με την εκ της δημοκρατικής αρχής απορρέουσα αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου  κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας (άρθρο 1 παρ. 1 Συντ., ΣτΕ 2434/52 και έκτοτε παγίως 2860/93, 712/85, 3342/83, 2138/82, 3438/80 κ.α.) και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη (για την οποία βλ.αντί πολλών ΔΕΚ Ε5/89 και Ε94/87, ΔΔ 1994 σ.755 επ., Καράκωστα ΕΔΔΔ 1987 σ. 193 επ., αλλά και ΣτΕ 3523/92 (ολ), 1166/89, 2957/87, 5057/87, 2270/87, 703/90 πρακτικό επεξεργασίας του Ε’Τμήματος,  2261/84, 805/87, 1479/95).
Ομοίως, θα ερχόταν και σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 14 παρ. 4 περ. ιθ, 10 παρ. 4 στ. β Ν.1566/1985, σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΑΡ1 (ήδη ΤΕ01) ορίζονται ως υπεύθυνοι εργαστηρίων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων και εκπαιδευτικοί εργαστηρίων, καθώς επίσης και με την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα ΥΑ. Γ2/6098/2001 (ΦΕΚ Β’ 1588/30-11-01) σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι εργαστηρίων και τομέα εργαστηρίων ΣΕΚ προηγούνται κατά προτεραιότητα στην κάλυψη του ωραρίου διδασκαλίας (άρθρα 4 παρ. 1 στ. ι και 5 παρ. 1 στ.ζ).

Για όλους τους παραπάνω λόγους το με αρ. πρωτ.: 1983/ 28.2.2011 γνωμοδοτικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων, το οποίο σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 57579/ Γ2/ 22.5.2012 έγγραφο του Προϊστάμενου του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Σπουδών Δ/μιας Εκπαίδευσης, έχει ήδη αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προτείνοντας μια contra legem αυθαίρετη ερμηνεία της υπ’ αρ. 140990/ Γ2/ 3.11.2008 τροποποιητικής ΥΑ πρέπει να μην τύχει εφαρμογής, αντιθέτως οι Διευθύνσεις να εφαρμόσουν το σαφές περιεχόμενο της τροποποιητικής ΥΑ, σύμφωνα με τη βούληση του κανονιστικού νομοθέτη, ήτοι να αναθέτουν πλέον στους εκπαιδευτικούς ΤΕ01 εργαστηριακά μαθήματα σε α’ ανάθεση.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας, σύμφωνα με το καταστατικό μας, από κάθε επίδικη πράξη οργάνου διοίκησης της εκπαίδευσης που η εφαρμογή της σχετικής γνωμάτευσης θα βλάπτει την υπηρεσιακή και υπαλληλική θέση μας ως εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τόσο εσάς, όσο και τους οικείους Διευθυντές και Προϊσταμένους της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

- Να μην εφαρμόσετε το με αρ. πρωτ.: 1983/ 28.2.2011 γνωμοδοτικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων.
- Να εκδώσετε άμεσα ερμηνευτική εγκύκλιο, δια της οποίας να ενημερώνετε τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 140990/ Γ2/ 3.11.2008 τροποποιητική ΥΑ δύνανται πλέον να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς ΤΕ 01 εργαστηριακά μαθήματα σε α’ ανάθεση.   
Εντέλλεται αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει αντίγραφο της παρούσας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες.

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2012
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
Σκουφά 64
106 80 ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ