Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΟΟΣΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Ενίσχυση της ηγεσίας του σχολείου
Η έκθεση του ΟΟΣΑ, για τη βελτίωση των διευθυντικών καθηκόντων στα σχολεία (ΟΟΣΑ, 2008a), υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των διευθυντών των  σχολείων  ως προς τη  θετική επίδραση στη μάθηση των μαθητών. 
Τα κυριότερα συμπεράσματα:
Οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής  θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ρόλοι και οι ευθύνες που συνδέονται με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης βρίσκονται  στο βασικό  πυρήνα της σχολικής ηγεσίας. Η μελέτη προσδιορίζει τέσσερις κύριους τομείς ευθύνης ως κλειδί για τη σχολική ηγεσία και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών:
- Τη στήριξη, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη της ποιότητας των εκπαιδευτικών: Οι διευθυντές  να είναι σε θέση να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας στις τοπικές ανάγκες, να προωθούν την ομαδική εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και να παρακολουθούν, να  αξιολογούν  και να ......
φροντίζουν για την  επαγγελματική βελτίωση των δασκάλων.
- Στόχοι, αξιολόγηση και λογοδοσία: Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι διευθυντές των σχολείων θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια για τον καθορισμό της  κατεύθυνσης και τη βελτιστοποίηση της ικανότητάς τους ώστε να αναπτύσσουν σχέδια για το σχολείο, να θέτουν  στόχους, να  παρακολουθούν  την πρόοδο, ​​χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη βελτίωση της πρακτικής τους.
-  
Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών θεμάτων: Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει  να ενισχύσουν τις οικονομικές ικανότητες της διαχείρισης του σχολείου με την παροχή εκπαίδευσης τους διευθυντές των σχολείων και των ομάδων διοίκησης, να θεσπιστεί ο ρόλος ενός οικονομικού διευθυντή, από την ηγετική ομάδα του σχολείου , ή να παρέχονται  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  υποστήριξης στα σχολεία. Επιπλέονοι  διευθυντές πρέπει να είναι σε θέση επιρροής στις  αποφάσεις προσλήψεων για τους  υποψηφίους  δάσκαλους  για τη βελτίωση του «αγώνα» του σχολείου τους και τις ανάγκες του(με ιδιαίτερη έμφαση).
- Συνεργασία με άλλα σχολεία: Στη  νέα διάσταση της ηγεσίας, πρέπει να αναγνωριστεί ως ειδικός ρόλος των επικεφαλής των σχολείων.
Δεν μπορεί να αποφέρει οφέλη μόνο στο σχολείο του και  στους μαθητές ενός  ενιαίου σχολείο. Αλλά χρειάζονται ηγέτες σχολείων να αναπτύξουν  δεξιότητές τους ώστε να εμπλακούν σε θέματα πέρα από τα σύνορα του σχολείου τους (ΟΟΣΑ, 2008a, σελ.. 10).

Οι μεταρρυθμιστικές  προθέσεις  του «Νέου Σχολείου», συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης  ανακοίνωσης για  την αναδιάρθρωση της διοίκησης της εκπαίδευσης (που περιγράφονται στο το τμήμα «Διαχείριση» της παρούσας έκθεσης), κατά κάποιο τρόπο  ενισχύουν  του ρόλο των διευθυντών των σχολείων, με τρόπους που συνάδουν με την έκθεση του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ 2008a). Παρ 'όλα αυτά, οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν αρκετά στην παροχή της αρμοδιότητας και της ευθύνης στους  διευθυντές των σχολείων "να επηρεάσουν τις αποφάσεις των προσλήψεων των εκπαιδευτικών ώστε να βελτιωθεί η αντιστοιχία μεταξύ των υποψηφίων τους για  τις ανάγκες του σχολείου »(ΟΟΣΑ, 2008a, σελ.. 10). Ενώ πέρα από την ειδική εστίαση αυτής της έκθεσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ο ρόλος των διευθυντών  στο ελληνικό σχολείο
παραμένει περιορισμένος και στον κρίσιμο τομέα της «υποστήριξης, της αξιολόγησης και της βελτίωσης  της ποιότητας των εκπαιδευτικών".
Πολλές χώρες  έχουν ενισχύσει το ρόλο των διευθυντικών στελεχών των σχολείων στα πλαίσια της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και ταυτόχρονα  διατηρήθηκε ο κεντρικός έλεγχος των συνολικών πολιτικών παραμέτρων  της κεντρικής πολιτικής των  ανθρωπίνων πόρων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα βασικά πρότυπα της ποιότητας, την εξασφάλιση της ισότητας και της ισοτιμίας. Ως εκ τούτου, ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει παρόμοιους γενικούς ελέγχους, σύμφωνα με τους νόμους και τις πολιτικές για την απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
Η κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων για την ανάληψη των  αυξημένων  αρμοδιοτήτων  πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα (βλ. Πλαίσια 1,3 1,4). Οι  διευθυντές  πρέπει να έχουν  τη νομιμότητα και το κύρος που θα τους επιτρέψουν να καθοδηγήσουν πράγματι τα σχολεία τους. Η νομιμότητα μπορεί να προέρχεται  από το πλαίσιο του διορισμού τους, τη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας σε αυτή τη διαδικασία (τοπικές αρχές, τοπική κοινωνία, γονείς, εκπαιδευτικοί, λοιπό προσωπικό, ακόμα και οι σπουδαστές στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και μπορεί να αποδειχθούν  σημαντικοί  για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Αλλά η νομιμότητα, καθώς και η εξουσία, επίσης προέρχεται από το αναγνωρισμένο κύρος. Ως εκ τούτου, για λόγους νομιμότητας και   αρχής, αλλά και για λόγους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων θα πρέπει να είναι έτοιμη σύντομα. Απόλυτη προτεραιότητα, όσον αφορά
την κατάρτιση τους , θα πρέπει να δοθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών των σχολείων.

Πλαίσιο 1,3 Μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των διευθυντών σχολείων
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διεξήγαγε μια πρόσφατη έρευνα-ανάλυση (Οκτώβριος 2010) των αναγκών κατάρτισης σε  3
​​435 διευθυντές σχολείων (δηλαδή το 24% του
συνόλου  της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από όλες  τις  ειδικότητες.
Τα ακόλουθα είναι μια περίληψη των αποτελεσμάτων:
(1) Η πλειοψηφία των διευθυντών σχολείων είναι άνδρες άνω των 41 ετών, με πολυετή διδακτική εμπειρία.
(2) Οι διευθυντές σχολείων της Δευτεροβάθμιας  είναι περισσότερο προσοντούχοι από τους διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας.
(3) Οι περισσότεροι διευθυντές λένε ότι το σχολείο τους δεν είναι κατάλληλο για κέντρο εκπαίδευσης.
(4) 49,7% έχουν μόνο ένα πρώτο πτυχίο και 13% έχουν πτυχίο Masters
(5) 68% δηλώνουν ότι η γνώση τους στις  ΤΠΕ είναι καλή, πολύ καλή, Εξαιρετική.
(6) Όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικά αναπτυξιακά προγράμματα στο παρελθόν, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το περιεχόμενό τους (62,7%), την Οργάνωση (56,65%) τη Μεθοδολογία (60%).
(7) θεματικές περιοχές που θεωρούν (από μια κλειστή λίστα) ως τις  πιο σημαντικές για  την  επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι: σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, η χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές  εκπαιδευτικές  μεθοδολογίες, προβλήματα διαχείρισης τάξης, την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τους μαθητές και τους γονείς, και σε πολύ χαμηλή θέση: διαπολιτισμική συμβουλευτική εκπαίδευση, παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας, αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
(8) Η θεματική ενότητα που  πρότειναν σε ένα ανοικτό ερώτημα ήταν «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική".
(9) τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή στην επαγγελματική ανάπτυξη (από μια κλειστή λίστα) είναι τα  εξής: οικονομική αμοιβή, πρωινή εκπαίδευση (κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας-λειτουργίας του σχολείου) και πως οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να παραστούν,
για να συνδέσουν   τη θεωρία με την πράξη.
(10) Το κίνητρο που  οι ίδιοι πρότειναν σε ένα ανοικτό ερώτημα ήταν: "κατάλληλοι έμπειροι εκπαιδευτές ".
Πηγή:
www.mpratis.gr/11/epi2.pdf
Πλαίσιο 1,4 Κατανομή σχολικής ηγεσίας από την έκδοση : Βελτίωση της ηγεσίας στο σχολείο του ΟΟΣΑ
Η αποτελεσματική ηγεσία στο σχολείο δεν είναι αποκλειστικότητα των τυπικών γραφείων ή θέσεων. Αντ 'αυτού θα πρέπει να κατανέμεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων σε ένα σχολείο. Διευθυντές, διευθυντικά στελέχη, ακαδημαϊκοί ηγέτες, προϊστάμενοι τμημάτων , και εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν ως ηγέτες την επίτευξη του στόχου της μάθησης, με επίκεντρο εκπαίδευση. Η ακριβής κατανομή αυτών των συνεισφορών στην ηγεσία μπορεί να ποικίλλει.
Οι πτυχές αυτές στη δομή διοίκησης και διαχείρισης
, το εύρος της αυτονομίας που παρέχεται σε επίπεδο σχολείου, οι προδιαγραφές λογοδοσίας, το μέγεθος του σχολείου και η πολυπλοκότητα, και τα επίπεδα των επιδόσεων των μαθητών μπορούν να διαμορφώσουν τα είδη και τα πρότυπα της σχολικής ηγεσίας. Έτσι, διευθυντές δεν πρέπει μόνο να είναι διαχειριστές, αλλά και ηγέτες του σχολείου ως χώρου  μάθησης. Αυτοί αλληλεπιδρούν με τους καθηγητές για να δημιουργήσουν μια παραγωγική , συνεκτική κοινότητα μάθησης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή τους στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Οι αρχές του "Νέου Σχολείου" θα πρέπει επομένως να αποτελέσουν βασική πηγή έμπνευσης για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ωστόσο, η έμφαση θα πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση
πρακτικών διαχειριστικών ικανοτήτων, τόσο παιδαγωγικών  όσο και  διοικητικών, και  διαχείρισης του προσωπικού.
Μέθοδοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαφορετικότητας στους μαθητές σε ένα πολυεθνικό σχολείο, για την επιλογή των καλύτερων δυνατών εκπαιδευτικών, για να εκμαιεύει  τις καλύτερες επιδόσεις από το προσωπικό (μέσω της αξιολόγησης, της κατάρτισης κίνητρων  και τις στρατηγικές βελτίωσης)  αποτελεσματική διαχείριση των πόρων πρέπει να είναι στο επίκεντρο του προγράμματος κατάρτισης. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να προβλέπει τις επόμενες ενδοϋπηρεσιακές δραστηριότητες κατάρτισης.
Η ενοποίηση των σχολικών μονάδων σε ομάδες, όπως προτείνεται στην επόμενη ενότητα, και η κατάργηση των περισσότερων επιπέδων στην
περιφερειακή διοίκηση του Υπουργείου θα κάνει  δυνατή τη διάθεση κάποιου προσωπικού σε ομάδες σχολείων. Τα μέλη του προσωπικού θα
εκτελούν  υποστηρικτικά   διοικητικά και γραφειοκρατικά καθήκοντα, έτσι ώστε οι διευθυντές  να μπορούν πραγματικά να επικεντρωθούν στη διαχείριση παιδαγωγικών θεμάτων. Μπορούν επίσης να παρέχουν κάποιες τεχνικές συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένες πληροφορίες σε θέματα διαχείρισης.
Για την υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών, στο  νέο τους ρόλο ( τα νέα κριτήρια πρόσληψης) θα πρέπει να πλαισιωθούν από  συμβούλους. Σχολικοί Σύμβουλοι (ή σύμβουλοι εκπαίδευσης) θα πρέπει να αποτελέσουν  πλαίσιο ενός δικτύου υποστήριξης, στο  οποίο   θα μπορούσαν να ενσωματωθούν  επίσης άτομα  από την επιστήμη της εκπαίδευσης ή των παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων. Οι διευθυντές  θα μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων τους κατά τις προσλήψεις από ένα τέτοιο δίκτυο. Αυτό  το δίκτυο αυτό θα μπορούσε επίσης να εμπλακεί στην ανάπτυξη σχεδίων  για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Σχολικοί σύμβουλοι θα πρέπει να προσλαμβάνονται με βάση τις αρμοδιότητές τους.
Οι  σύμβουλοι εκπαίδευσης  θα πρέπει να προσλαμβάνονται με βάση την αρμοδιότητά τους για το χειρισμό αυτής της θέσης εργασίας και όχι με  άλλα κριτήρια, αλλά με  αντικειμενική και κατάλληλη κατάρτιση  για την ανάπτυξη μιας σταδιοδρομίας διδασκαλίας.
Σύνοψη των συστάσεων
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι
• Αύξηση ωραρίου  εργασίας των εκπαιδευτικών στην ΕΕ και του ΟΟΣΑ για να πλησιάσει το μέσο όρο μέχρι το 2015. Έμφαση στην αύξηση του όγκου εργασίας από τους πιο έμπειρους δασκάλους. Υλοποίηση της αύξησης  του φόρτου εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του «Νέου Σχολείου» στη βάση  «βήμα-βήμα»   μεταρρυθμίσεις και  εδραίωση του σχολικού δικτύου. Αποφύγετε ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλες τις  εφαρμογές, αλλά και την εφαρμογή των αλλαγών στο πλαίσιο  άλλων μεταρρυθμίσεων.
• Βεβαιωθείτε για την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών των σχολείων και των διευθυντών των  νεοσύστατων  σχολικών συγκροτημάτων. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Οι διευθυντές  πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι με τη νομιμότητα και την εξουσία να καθοδηγήσουν πράγματι σχολεία τους.
• Εστίαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών των σχολείων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση του προσωπικού, παρέχοντας στα μειονεκτικά  σχολεία περισσότερους πόρους με τους οποίους θα προσλάβουν αποτελεσματικούς  εκπαιδευτικούς, και φροντίστε για τη  βελτίωση της ροής των πληροφοριών και την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. •Συνδέστε  συστηματικά την επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη  με την εγκατάσταση και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο σχολείο.
•Δώστε μεγαλύτερη έμφαση στην:
-  Κατάρτιση σε  ομάδες  σχολείων (π.χ. πολλούς δασκάλους, ο διευθυντής σχολείου, σχολικοί σύμβουλοι, κ.λπ.). Οι πιθανότητες ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στον τομέα της κατάρτισης είναι πιθανό να αυξηθούν, αν υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης όταν επιστρέφουν
στα σχολεία τους
- Σύνδεση και υποστήριξη με  άλλες πρωτοβουλίες, όπως η πλήρης ανάπτυξη των ολοήμερων (
full-day) δημοτικών σχολείων

-Κατάρτιση και στήριξη για τα σχολεία που  πρόσφατα συγχωνεύθηκαν ή ενοποιήθηκαν.
Συμπληρώστε τις  επιμορφώσεις  που ξεκίνησαν κεντρικά, για την επαγγελματική ανάπτυξη με περισσότερο τοπική, αποκεντρωμένη προσέγγιση, με βάση  τις ανάγκες των σχολείων, πριν από την αξιολόγηση και την εξέταση, σε σχολικό επίπεδο, και των  τρόπων  αντιμετώπισή τους.
•Συνδέστε  την ανάπτυξη του σχολείου, την επαγγελματική εξέλιξη  με τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου της Αυτο-αξιολόγησης (βλέπε ενότητα στην  αξιολόγηση).
Ανάπτυξη δικτύων στήριξης του σχολείου σε επίπεδο διεύθυνσης και  περιφερειακό, με τη συμμετοχή σχολικών  σύμβουλων, κέντρων κατάρτισης και των  πανεπιστημιακών τμημάτων, για να βοηθήσουν  τα σχολεία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων επαγγελματικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιήστε εκπαιδευτές από το τρέχον επιμορφωτικό πρόγραμμα μεγάλης  κλίμακας για την επαγγελματική πρωτοβουλία της ανάπτυξης (π.χ. κατηγορία "Β" εκπαιδευτές) για τη δημιουργία ικανοτήτων και για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη σε επίπεδο
 νομού  / περιφέρειας και σε επίπεδο  σχολικών συγκροτημάτων
.
μεσοπρόθεσμα
διαθέστε κονδύλια στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που  θα βοηθήσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση είναι προσβάσιμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Παροχή κατάρτισης στους σχολικούς συμβούλους για την υποστήριξη των διευθυντών των σχολείων όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών ως ηγέτες  με διευρυμένα  καθήκοντα (προσλήψεις), την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, την ανάπτυξη της επαγγελματικής του ανάπτυξης, καθώς και άλλα καθήκοντα.
Βελτίωση της ροής πληροφοριών και την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας των εκπαιδευτικών.
- Δημοσίευση όλων  των  κενών  θέσεων  διδασκαλίας σε επίπεδο περιφέρειας.
- Δημιουργία ιστοσελίδων, όπου η πληροφορία θα είναι κεντρική.
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της ζήτησης και της προσφοράς των εκπαιδευτικών σύμφωνα με διάφορα σενάρια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ