Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - Νέες διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213-1313394, -378, -373, -212
Fax : 210-3389143
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων δημοσίων υπηρεσιών και σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31.10.2011 (ΑΔΑ:45ΒΣΧ-Β5Α) εγκυκλίου μας και προκειμένου να εφαρμοστούν ορθά και με ενιαίο τρόπο οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4024/2011, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
- Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ως άνω νόμου, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ δοκίμων ή μη, αλλά παρέχουν το δικαίωμα σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους να καταταγούν στους νέους βαθμούς ανάλογα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τους.
Το γεγονός ότι ορισμένοι δόκιμοι υπάλληλοι θα .................
καταταγούν σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού, λόγω αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική τους εξέλιξη ή λόγω αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, δεν έχει ως συνέπεια την απαλλαγή τους από τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, την οποία υποχρεωτικά πρέπει να διανύσουν προκειμένου να μονιμοποιηθούν.
Ως εκ τούτου, οι υπηρετούντες την 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) δόκιμοι υπάλληλοι θα καταταγούν βάσει της αναγνωρισμένης τους υπηρεσίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την κατοχή τυχόν αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και θα διανύσουν το υπολειπόμενο διάστημα της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας στο βαθμό κατάταξής τους.
- Όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 28 σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων που έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία μετά την κτήση του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας.
Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, για τους οποίους ο μη υπολογισμός στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τους του μισού του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, θα είχε ως συνέπεια την κατάταξή τους σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμεναν σε χαμηλότερη κατηγορία, η κατάταξή τους τελικά θα γίνει δυνάμει της επιφύλαξης που θέτει η διάταξη της παρ.3, δηλ. στο βαθμό που θα κατατάσσονταν αν παρέμεναν στην κατώτερη κατηγορία χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται και πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
Άλλωστε, εάν αναγνωριστεί ο πλεονάζων χρόνος και στις περιπτώσεις ενεργοποίησης της ως άνω επιφύλαξης, θα προκύψουν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης μεταξύ αφενός των υπαλλήλων για τους οποίους δεν θα εφαρμοστεί η σχετική επιφύλαξη και αφετέρου των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην επιφύλαξη αυτή και θα καταταγούν εξ αυτού του λόγου σε ανώτερο βαθμό.
- Η κατάταξη των υπαλλήλων που κατά την 1.11.2011 ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7, ήτοι τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, γίνεται στο Βαθμό Α΄, λαμβάνοντας ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό το όριο της παρ. 7 του άρθρου 7, δηλ. τα είκοσι (20) έτη υπηρεσίας.
Επίσης, όσοι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν ως προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1β του άρθρου 51 του ν. 3905/2010, εμπίπτουν στην έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 28 και θα καταταγούν στο βαθμό Α’, καθόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του νόμου αυτού ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και ορίστηκαν από το όργανο το οποίο προβλέφθηκε εν προκειμένω ως αρμόδιο από τις εν λόγω διατάξεις του ν. 3905/2010.
- Για την κατάταξη των υπαλλήλων που έχουν αθροιστικά τις ιδιότητες του κατόχου αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου και του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» θα εφαρμοστεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.
- Τέλος, η βαθμολογική κατάταξη των αποφοίτων της ΚΑ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ και της Δ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. κατά το διορισμό τους στις υπηρεσίες, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011, ήτοι θα καταταγούν στο Βαθμό Δ’, με πλεονάζοντα χρόνο τον χρόνο φοίτησής τους στις ως άνω Σχολές.
Κατόπιν τούτου, όσες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού διαπιστώσουν ότι η κατάταξη των υπαλλήλων τους δεν έγινε σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να προβούν στη διόρθωση των συγκεκριμένων διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων τους.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

Ο Υφυπουργός
Ντίνος Ρόβλιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και αντάξια του χώρου, όπου δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια κανενός συναδέλφου, υπηρεσιακού κ.λ.π. παράγοντα με την ελευθερία της γνώμης που δίνει η κοινωνική και ελεύθερη δικτύωση του ιστοχώρου μας.
Ευχαριστούμε
Από το Δ.Σ. ΠΕΤΕΕΜ